Wymagania dla Spółki

Oznacza to, że już za niespełna dwa i pół miesiąca każda spółka akcyjna i komandytowo – akcyjna (nie tylko jak dotychczas spółki akcyjne publiczne) powinna mieć funkcjonującą stronę internetową aby móc zadośćuczynić nowym obowiązkom publikacyjnym.

Strona taka powinna, jak wskazuje wprost przepis, posiadać wydzielone miejsce na komunikację z akcjonariuszami, co oznacza także, że spółki akcyjne i komandytowo – akcyjne posiadające już swoje strony internetowe powinny zweryfikować czy ich istniejące strony spełniają ten wymóg i ewentualnie zadbać o ich dostosowanie.

Obligatoryjna dematerializacja wszystkich akcji spółki akcyjnej – bez względu na jej status jako spółki publicznej czy spółki niebędącej spółką publiczną – oraz postępujący proces digitalizacji spółki akcyjnej (era cyfrowej spółki akcyjnej) uzasadnia nałożenie wymogu, aby każda spółka akcyjna posiadała stronę internetową przeznaczoną co najmniej do komunikacji z akcjonariuszami.
Współcześnie nie sposób uznać, że taki wymóg jest nadmierny. Niewątpliwie sprzyja on zwiększeniu ochrony praw akcjonariuszy i pewności komunikacji spółki z akcjonariuszami.

Publikacja ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie będzie zatem jedynym źródłem informacji przekazywanych do inwestorów spółek akcyjnych. Wprowadzenie rozwiązania przewidującego prowadzenie przez wszystkie spółki akcyjne (a nie tylko publiczne) strony internetowej zwiększy efektywność ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, ograniczy ryzyka informowania w taki sposób, aby w praktyce nie poinformować akcjonariuszy, co szczególnie często występuje w sytuacjach konfliktów w spółkach (z udziałem akcjonariuszy i zarządów) oraz będzie sprzyjać stabilności i bezpieczeństwu obrotu, co jest wartością o charakterze systemowym.

Nowelizacja wprowadza także obowiązek zgłoszenia informacji o stronie internetowej spółki akcyjnej oraz komandytowo – akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego. Co do zasady, zgodnie z art. 22 Ustawy o krajowym rejestrze sądowym wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

W takim wypadku obowiązek tworzenia a następnie utrzymywania stron internetowych dla spółek w celu zamieszczania ogłoszeń i informacji dla akcjonariuszy można uznać za obowiązek zbyt daleko idący i wiążący się z nadmiernymi, nieuzasadnionymi kosztami, jednak ustawodawca nie przewidział wyjątków.

Brak posiadania strony internetowej po wejściu w życie nowych przepisów może skutkować sankcjami również osób kierujących spółką. Jeżeli komplementariusz spółki komandytowo – akcyjnej, uprawniony do jej reprezentacji, dopuszcza do braku publikacji wymaganych prawem informacji naraża się na karę grzywny do wysokości 5000 zł.

Dodatkowym obowiązkiem związanym z digitalizacją spółek komandytowo – akcyjnych będzie wymóg prowadzenia własnej strony internetowej oraz zamieszczania na niej, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, ogłoszeń pochodzących od spółki takich jak np. ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Oprócz ogłoszeń na stronie internetowej S.K.A. powinny pojawić się podstawowe dane spółki, czyli firma, siedziba i adres spółki, numer KRS, oznaczenie właściwego sądu rejestrowego, NIP oraz wysokość kapitału zakładowego.

Formularz kontaktowy

Wybór pakietu utrzymaniowego